Copyright Geluidje International
Geluidje International kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel cq immaterieel,
als gevolg van: fouten bij de verzending van beltonen, logo’s en/of SMS-afbeeldingen, wanneer de
instructies niet goed zijn opgevolgd; het versturen van beltonen, logo’s en/of SMS-afbeeldingen naar
telefoons welke dit niet ondersteunen; niet werkende beltonen / logo’s of sms afbeeldingen; het
kwijtraken van authorisatiecodes.
Indien er fouten optreden bij verzending van beltonen, logo’s en/of SMS-afbeeldingen welke niet
veroorzaakt zijn door onjuist uitvoeren van de instructies restitueert de uitgever geen geld, het
opgevraagde item zal in dat geval kostenloos opnieuw verstuurd worden.
Diverse content (zoals beltonen en logo’s) wordt aangeleverd door derden. De uitgever aanvaardt
daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden content. Hieronder vallen
ondermeer het inbreuk plegen van en op auteursrechtelijke beschermde werk of werken of het in
strijd handelen van en/of met intellectuele eigendomsrechten (van derden). Om toegang te krijgen tot
de Geluidje International pagina’s wordt u geacht in te stemmen met de hiernavolgende voorwaarden.
Indien u niet instemt met de hiernavolgende voorwaarden, gelieve dan te noteren dat u niet
gerechtigd bent om de site te gebruiken.
De inhoud van de Geluidje International World Wide Web pagina’s is Copyright® Geluidje
International. Enige rechten welke bij deze niet uitdrukkelijk toegekend worden zijn voorbehouden.
Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel of een deel van de inhoud, in enigerlei
vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Geluidje International, is verboden,
tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden. Geluidje International stemt toe dat
u Geluidje International pagina’s op uw computer doorneemt (“browse”) of kopies van deze pagina’s
afdrukt, enkel voor uw persoonlijk gebruik en niet voor herverdeling tenzij Geluidje International hierin
schriftelijk toegestemd heeft.
Individuele documenten in onze World Wide Web pagina’s kunnen onderhevig zijn aan bijkomende
voorwaarden aangeduid in deze documenten.
Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik.
Het gebruik van perscommuniqués en andere als publiek gekwalificeerde documenten is toegestaan in
publieke mededelingen voor zover de bron van de informatie vermeld wordt.
Deze site en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld voor uw gemak. De inhoud van de
Geluidje International World Wide Web pagina’s is voorzien op een “as is” en “as available” basis.
Geluidje International waarborgt niet dat haar Web pagina’s ononderbroken of vrij van fouten zijn.
Geluidje International behoudt zich het recht om op elk ogenblik de pagina’s te wijzigen of de toegang
ertoe in te trekken.

GEEN ENKELE WAARBORG, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET HIER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT
TOT WAARBORGEN VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE WAARBORGEN VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEGEVEN M.B.T. DE
BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA’S. Geluidje
INTERNATIONAL ZAL NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN GESTELD WORDEN VOOR ENIGE
RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, VOOR
GEDERFDE WINST OF VOOR ONDERBREKING VAN COMMERCIELE BEDRIJVIGHEID VOORTVLOEIEND
UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE DIENST, ZELFS INDIEN
Geluidje INTERNATIONAL OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE
SCHADE. BEPAALDE LANDEN AANVAARDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE WAARBORGEN OF
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF
UITSLUITINGEN MOGELIJKERWIJZE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID
VAN Geluidje INTERNATIONAL ZAL IN ZULK GEVAL BEPERKT ZIJN IN DE MATE WAARIN ZULKS BIJ
WET TOEGESTAAN IS.
Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat Geluidje International verbindingen naar
sites op het internet welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de
verbinding te maken naar een site van dergelijke derde, zal u de gebruiksregels van de betreffende
site nakijken en aanvaarden alvorens dergelijke site te gebruiken. U aanvaardt tevens dat Geluidje
International geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en derhalve geen verantwoordelijkheid
kan aanvaarden voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites van
derden.
Daarenboven impliceert een verbinding met een niet-Geluidje International-site niet dat Geluidje
International de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden
goedkeurt.
Door gegevens te bezorgen aan enige van onze servers, bijv. per e-mail of via de Geluidje
International World Wide Web pagina’s, stemt u er in toe dat:
– De gegevens geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor
publicatie; u zal alle redelijke inspanningen gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of
vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen;
– U bent eigenaar van de gegevens of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te bezorgen en
Geluidje International is gerechtigd om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige
daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid; en u verbindt zich ertoe geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. gegevens
welke u bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie
onderneemt m.b.t. de gegevens welke u bezorgt.
– Geluidje International herziet niet de inhoud geplaatst door gebruikers op haar site (en kan zulks
niet doen) en is niet verantwoordelijk voor zulke inhoud. Geluidje International mag op elk ogenblik,
naar eigen discretie, enige inhoud geplaatst door gebruikers verwijderen. Andere producten en
vennootschapsnamen hierin vermeld, zijn mogelijkerwijze handelsmerken of handelsnamen van hun
respectievelijke eigenaars.
– Uw toegang tot deze site kan niet beschouwd worden als de toekenning, op enigerlei wijze, van
enige licentie of gebruiksrecht m.b.t. de merken welke verschijnen op de site, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Geluidje International of de derde-eigenaar ervan.
Geluidje International kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Copyrightbeleid wijzigen.